Polityka prywatności

Tablica informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest PATRYCJA NOWAK prowadząca działalność gospodarczą P.H.U. GABINETY TOP BEAUTY PATRYCJA NOWAK
 1. Twoja dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
 2. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/poproszony w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
 3. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowana o podstawie i celu gromadzenia takich danych.
 4. Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie w Karcie Klientki związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
 6. Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki newslettera, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszym gabinecie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa np. nie zostanie wysłany do Ciebie newsletter, nie otrzymasz informacji o rabatach.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
 • marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
 1. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu zarządzania gabinetem GABINETY TOP BEAUTY, dostawcę usługi mailingu, itp.
 2. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
 3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.
 5. Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez E-mail/ Tel.

Klauzula o monitoringu

Informujemy, że na terenie wokół budynku prowadzony jest monitoring wizyjny, co wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PATRYCJA NOWAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. GABINETY TOP BEAUTY. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: gabinetytopbeauty@gmail.com.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez okres nie dłuższy niż 90 dni (standardowo 14 dni). Po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, natomiast nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie niewymagające identyfikacji i nie mają zastosowania art. 15-20 RODO, to jest prawo dostępu do treści swych danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO), sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, (art. 18 RODO), obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO) i prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pamiętaj! DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE TAK SAMO JAK O CIEBIE!

MOŻESZ NAM ZAUFAĆ!

Patrycja Nowak